Over Natuurlijk By Lola

Contactgegevens:

NatuurlijkByLola
info@natuurlijkbylola.nl
06-40800080
KVK nummer: 81028237

Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van NatuurlijkByLola

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij, als consument, gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht;
 2. Consument: jij, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna: jij/jou);
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat jou of NatuurlijkByLola in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen jou en NatuurlijkByLola wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten (de webshop groenerleventje.nl) , waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en een ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 10. NatuurlijkByLola gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de KvK onder nummer  81028237 die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt (hierna: NatuurlijkByLola).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NatuurlijkByLola en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou en NatuurlijkByLola.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar jij van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan nemen en dat zij op jouw verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan jij je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien NatuurlijkByLola uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie tegenover jou geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerpt zij daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel  3 – Het aanbod

 1. Onder het aanbod van NatuurlijkByLola wordt verstaan; het product in de webshop met de daarbij behorende prijs.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. NatuurlijkByLola is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Indien het aanbod van NatuurlijkByLola een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NatuurlijkByLola niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. NatuurlijkByLola kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. de prijs ;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen NatuurlijkByLola de prijs garandeert;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is;
 9. de manier waarop jij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de gedragscodes waaraan NatuurlijkByLola zich heeft onderworpen en de wijze waarop jij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 12. de beschikbare maten, kleuren en soort materialen.
 13. Voorwaarden welke van toepassing zijn op bijzondere acties worden vermeld bij het aanbod en hebben voorrang boven deze algemene voorwaarden.   

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat jij het aanbod van NatuurlijkByLola aanvaard, door een bestelling te plaatsen en te voldoen aan de betalingsverplichtingen die daarbij gelden.
 2. NatuurlijkByLola bevestigt zo snel mogelijk na het plaatsen van jouw bestelling de ontvangst van jouw bestelling. Tot het moment van ontvangst van deze bestelbevestiging, heb je de mogelijkheid om je bestelling te annuleren.
 3. NatuurlijkByLola treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien jij elektronisch betaalt, zal NatuurlijkByLola daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. NatuurlijkByLola zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie, schriftelijk of op een dusdanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. de contactgegevens van de klantenservice waar jij met eventuele klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van jouw herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;      
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. indien jij een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping. Zie ook onderaan deze algemene voorwaarden.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Jij, als consument, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. NatuurlijkByLola mag jou vragen naar de reden van de herroeping, maar mag jou niet tot opgave van jouw reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als jij in dezelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product hebt ontvangen. NatuurlijkByLola mag, mits zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien NatuurlijkByLola jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde, bedenktijd.
 2. Indien NatuurlijkByLola de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan jou heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop jij die informatie hebt ontvangen.

Artikel 6 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dien jij zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken/passen in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als NatuurlijkByLola niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van jouw herroepingsrecht en kosten daarvan

 1. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie onderaan deze voorwaarden) of op andere ondubbelzinnige wijze aan NatuurlijkByLola. Dit is bijvoorbeeld door het gekochte product binnen 14 dagen retour te sturen aan NatuurlijkByLola.
 2. Zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuur je het product terug.
 3. Je hoort het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door NatuurlijkByLola verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. Dat betekent dat als je verzending zoekraakt of beschadigt jij daarvoor aansprakelijk bent.
 5. Het is niet mogelijk om producten die je in de webshop hebt gekocht in de winkel te retourneren. Vice versa kun je producten die in de winkel zijn gekocht ook niet in de webshop retourneren.

Artikel 8 – Verplichtingen van NatuurlijkByLola bij herroeping

 1. Als jij bij NatuurlijkByLola melding van herroeping maakt, zal NatuurlijkByLola jou hiervan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging sturen.
 2. NatuurlijkByLola vergoedt al jouw betalingen, exclusief de leveringskosten, wanneer jij jouw volledige bestelling retourneert. Wanneer je besluit een deel van je bestelling te houden, heeft NatuurlijkByLola het recht om wanneer het resterende bedrag onder de €75 komt, alsnog verzendkosten in rekening te brengen. NatuurlijkByLola is gerechtigd deze verzendkosten te verrekenen met het bedrag dat je teruggestort krijgt. NatuurlijkByLola zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het onbeschadigde product de terugbetaling uitvoeren.
 3. NatuurlijkByLola betaalt jouw tegoed uit via hetzelfde betaalmiddel dat jij gebruikt hebt. 
 4. Als jij hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft NatuurlijkByLola de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

NatuurlijkByLola sluit de volgende producten uit van het herroepingsrecht en zal dit tevens duidelijk vermelden bij het aanbod van deze producten: 

 1. Producten die volgens jouw specificaties op maat gemaakt zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing of die duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Diensten die reeds op maat zijn afgesproken zoals een persoonlijke wandelcoachingsessie of lifecoachtraject. Dit geldt niet voor de standaard trajecten. Daar is wel sprake van herroepingsrecht.

Artikel 10 – De prijs

 1. De prijs die vermeld staat bij het aanbod is exclusief BTW.
 2. NatuurlijkByLola is gerechtigd om de prijs van het aanbod te verhogen zolang het aanbod niet aanvaard is.
 3. Na aanvaarding van het aanbod en wanneer betaling nog niet heeft plaatsgevonden, is NatuurlijkByLola alleen gerechtigd prijsverhogingen welke het gevolg zijn van wettelijke regelingen door te voeren.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is  NatuurlijkByLola niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. NatuurlijkByLola staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijn van NatuurlijkByLola komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. NatuurlijkByLola is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door jou, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
 1. Jij de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van NatuurlijkByLola en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 4. Het gouden laagje bij Gold Plated producten wegslijt of is weggesleten.
 1. Indien jij een gebrek aan jouw product constateert, moet je binnen 2 maanden nadat je het gebrek ontdekte via e-mail contact opnemen met NatuurlijkByLola om het gebrek te melden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. NatuurlijkByLola zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan NatuurlijkByLola hebt opgegeven.
 3. NatuurlijkByLola zal geaccepteerde bestellingen waar mogelijk binnen 7 dagen, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang jij hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en je hebt recht op eventuele schadevergoeding als je aantoonbaar kunt maken dat schade hebt ondervonden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal NatuurlijkByLola het bedrag dat jij betaald hebt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij NatuurlijkByLola tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan NatuurlijkByLola bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Door jou verschuldigde bedragen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand.
 2. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan NatuurlijkByLola te melden.
 3. Indien jij niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben jij, nadat jij door NatuurlijkByLola bent gewezen op de te late betaling en NatuurlijkByLola jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verder is NatuurlijkByLola gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal de percentages genoemd in de wettelijke regeling. NatuurlijkByLola kan in jouw voordeel afwijken van de wettelijke regeling, maar is hiertoe niet verplicht.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. NatuurlijkByLola beschikt over een klachtenprocedure, welke op de website te raadplegen is en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij NatuurlijkByLola.
 3. Bij NatuurlijkByLola ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NatuurlijkByLola binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Je dient NatuurlijkByLola in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen NatuurlijkByLola en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van jou zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen!)

Aan:

NatuurlijkByLola
Ampèrestraat 206
2563 ZZ DEN HAAG
info@natuurlijkbylola.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:
 
Ordernummer: 
Besteld op (DD-MM-YYYY) : 
Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 
Reden van retour (Help ons onze dienstverlening te verbeteren door dit in te vullen!)
 
Naam ontvanger: 
Adres ontvanger: 
E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
IBAN Rekeningnummer: 
Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
Plaats: 
Datum: